Kommuner

Arbejder du i en kommune på sundhedsområdet?
så kan vi hjælpe dig.

Introduktion til Pallas' digitale løsninger

Spar tid

Frontpersonalet sparer tid på registreringer og får mere tid med varme hænder.

Bedre prioritering

Bedre prioritering og overblik over arbejdsopgaver i teamet eller på afdelingerne.

Styrket tværfagligt samarbejde

Tværfagligt samarbejde, faglig erfaringsudveksling og intuitiv løsning.

Nemmere ledelses-overblik

Nemmere ledelsesoverblik og dataudtræk til rapporteringer.

Færre indlæggelser

Færre indlæggelser som giver bedre økonomi og bedre livskvalitet for borgerne.

Kommune-pakke: Digitale løsninger

I Kommune-pakken får I de digitale løsninger: Tidlig Opsporing, TOBS, Omsorgsblomsten, CareView, I Sikre Hænder og Sårtriage-pakken. I får også mulighed for at vælge tillægsmoduler, så I kan løse netop de udfordringer I står med og være på forkant i hele kommunen. Ønsker I andre løsninger som løser netop jeres unikke behov, så tager vi gerne en uforpligtende snak med jer om skræddersyede løsninger.

Tidlig Opsporing (T.O.) – ved Ændringsskema eller Hjulet – er et digitalt oversigtsværktøj, der hjælper frontpersonalet til hurtigt og nemt at registrere hverdagsobservationer om borgeren via smartphone, tablet eller på en digital oversigtstavle.

Den digitale løsning til EWS (Early Warning Score) og TOBS giver overblik over målinger af vitale værdier. Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing.

BF_tablet_landscape_06

Digital registrering til front- og plejepersone som arbejder med demente borgere.

CareView er en digital oversigtstavle over visiterede borgere. CareView er med til at sikre overblik, prioritere  arbejdsopgaver og skabe god tværfaglig kommunikation for kommunens sundhedsfaglige personale.

Med ISH får I et skema med observationer for scoring hos borgerne. Derudover får I mulighed for rapporter og ugeoversigt for den enkelte borger.

Med Sårtriage-pakken får I bedre overblik over tilstanden på borgernes sår. Fås nu med statistikdel så ledere og medarbejdere altid kan følge med i status og udvikling indenfor og på tværs af fx sårdiagnoser og distrikter.

COVID-19 opsporings løsningen er en web-baseret APP til tidlig opsporing af tegn på smitte.
App’en muliggør hurtig respons og overvågning af smittetilfælde.

Systematisk og tidlig opsporing af ensomhed hos ældre borgere på plejehjem eller med hjemmehjælp.

Brøset Violence Checklist (BVC) er et digitalt skema til risikovurdering.

Tillægsmodulet Uplanlagt vægttab på den mobile enhed. Her foretages registrering af vejning og vægt ændring.

EVS på den mobile enhed. Her foretages registrering af vægttab og ernæring, samt risikofaktorer.

Stolegang-test og Rejse-sætte-sig-test er lavet for at personalet kan observere muskel-styrken i benene hos den enkelte borger.

VAS score er en digital løsning til at vurdere smerter hos borgere.

CAM – Screening for delir er en digital løsning til identifikation af delirium hos borgere.

BMI – Body Mass Index er en digital løsning til beregning af BMI-tallet hos borgere.

Vid mere om de enkelte løsninger

KOMMUNE-PAKKE

Tidlig Opsporing

FORDELE

OM TIDLIG OPSPORING

 • Færre indlæggelser: Tidlig opsporing forebygger indlæggelser. Det er ikke bare noget vi påstår, men noget vi påviser.
 • Økonomisk gevinst: Store besparelser på kommunal medfinansiering af indlæggelser og på sygepleje efter udskrivning.
 • Højere livskvalitet:  Flere sunde leveår i eget hjem.
 • Tidsbesparelser: Mindre tid brugt på registreringer frigiver mere tid til plejeopgaver.
 • Statistikudtræk: Strategisk koordinering og basis for en evidensbaseret indsats.

‘Tidlig Opsporing’ (T.O.) er et digitalt oversigtsværktøj, der hjælper frontpersonalet til at kunne opspore tidlige tegn på sygdom hos ældre borgere. Plejepersonalet registrerer hurtigt og nemt hverdagsobservationer om borgeren via smartphone/tablet og får på en digital oversigtstavle et løbende overblik over borgernes tilstande. Således sparer plejepersonalet tid på registreringer og får mere tid til borgernær pleje og omsorg.

T.O. skaber et overblik i plejepersonalets travle hverdag, hvor de registrerede informationer på borgerne løbende overføres til en digitale oversigtstavle. Der er også mulighed for at udtrække statistik og grafer over borgerne, distriktet eller det enkelte center for et strategisk overblik.

Pallas Care Digitale Tidlig Opsporing har to grundmoduler. Det betyder at der, som udgangspunkt, vælges om der skal triageres ud fra Hjulet eller Habituelskema/Ændringsskema.

T.O. har et bredt udvalg af tillægsmoduler, der tilgodeser jeres lokale behov. Løsningen kan til fulde integreres med jeres eksisterende omsorgssystem (KMD Nexus eller Systematics Cura).

Tidlig opsporing

Se introduktionsvideo her

Kom godt i gang – LÆS HER.
 • Indrapportering – benyttes til registrering af borgere.
 • Oversigtstavle – benyttes til overblik over registreringer foretaget på borgere.
 • Login information – LoginID: demo1. Adgangskode: demo1.

Der benyttes fiktive borgere i demo miljøet.
Alle registreringer bliver slettet hver nat.

TOBS - Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

FORDELE

OM TOBS​

 • Færre indlæggelser: Tidlig opsporing forebygger indlæggelser. Det er ikke bare noget vi påstår, men noget vi påviser.
 • Økonomisk gevinst: Store besparelser på kommunal medfinansiering af indlæggelser og på sygepleje efter udskrivning.
 • Højere livskvalitet: Flere sunde leveår i eget hjem og giver borgerne øget livskvalitet.
 • Tidsbesparelser: Mindre tid brugt på registreringer frigiver mere tid til plejeopgaver.
 • Statistikudtræk: Til ledere fordrer strategisk koordinering og danner basis for en evidensbaseret indsats.

Den digitale løsning til EWS (Early Warning Score) og TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom) giver overblik over målinger af vitale værdier. Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing. EWS/TOBS er en oversigtstavle og registreringssystem med flere muligheder.

Løsningen består af en digital oversigtstavle, hvor data om borgere vises og en EWS/TOBS-applikation til mobile enheder, hvor data om borgere både kan vises og inddateres.

EWS / TOBS bygger på måling af en række vitale værdier: puls, respiration, blodtryk, temperatur samt blodets iltmætning og bevidsthedsniveau. Disse kan dokumenteres via den mobile enhed, og ud fra de målte værdier kan brugeren beregne EWS/TOBS-scoren.  

Oversigtstavlen kan vise tre oversigtsbilleder: En borgeroversigt, en ugeoversigt over en given borger og en oversigt over EWS/TOBS-scoren og de enkelte vitale værdier foretaget for borgeren.

Omsorgsblomsten

FORDELE

OM OMSORGSBLOMSTEN

 • Nemt og hurtigt overblik
 • Bedre koordinering blandt plejemedarbejdere.
 • Øget faglighed og øget kvalitet i det daglige arbejde.
 • Øget sikkerhed af borgernes persondata ved digitalisering af arbejdsgange.

OmsorgsBlomsten er et digital værktøj og app som i praksis hjælper plejepersonale med at se på det hele menneske og ikke kun på demens.

Data fra OmsorgsBlomsten-observationer indsamles for den enkelte borger i dagligdagen, over en periode på 1-2 uger, hvorefter data opsummeres og registreres ved afkrydsning svarende til de 5 basale psykologiske behov: trøst, bevare identitet, tilknytning, inklusion og meningsfuld beskæftigelse. Metoden er intuitiv og enkel, og giver et hurtigt overblik over borgerens opfyldte og uopfyldte behov.

Det anbefales, at observationerne gennemføres således, at to medarbejdere observerer samme borger. Denne metode øger mulighederne for at flere nuancer kan registreres.

OmsorgsBlomsten er baseret på NORD – Neutralt ObservationsRedskab til mennesker med Demens og er udviklet af Konsulentfirmaet NORD, som vi har indgået et samarbejde med om digitalisering af redskabet.
Læs mere om redskabet på NORD’s hjemmeside: www.redskab-nord.dk

Omsorgsblomsten

Se webinar her

Afspil video

Indrapportering – benyttes til registrering af borgere.

Oversigtstavle – benyttes til overblik over registreringer foretaget på borgere.

Login information – LoginID: demo1. Adgangskode: demo1.

Kom godt i gang – læs her.

Der benyttes fiktive borgere i demo miljøet.
Alle registreringer bliver slettet hver nat.

CareView

FORDELE

OM CAREVIEW – OVERSIGTSTAVLE

 • Øget overblik: Giver frontpersonalet overblik over centerets / distriktets borgere
 • Hurtig tildeling af personale – f.eks. Sårsygeplejerske, fysioterapeut mv. – til den enkelte borger
 • Understøtter personalets arbejdsgange i deres arbejde med borgeren
 • Styrket og differentieret ledelsesinformation: I kan centralt trække statistik og monitorere udvikling over tid, pr. distrikt, pr. center. Muliggøre en datadrevet og kvalificeret indsats
 • Forbedret registrering og dokumentation
 • Sikrer mod dobbeltregistrering og dobbeltarbejde

CareView er en digital overblikstavle, der giver en opdateret oversigt over hver enkelt borger på et plejecenter eller -afdeling. CareView giver det sundhedsfaglige personale mulighed for at iværksætte en hurtig og kvalificeret indsats.

CareView skaber optimal kommunikation for kommunens personale og borgeren opnår kontinuitet igennem hele forløbet, selvom mange forskellige serviceydelser og aktører er i spil.

CareView sikrer, at kommunens sundhedspersonale hele tiden kan følge med i, hvor teamet er i processen med den enkelte borger, hvilke opgaver der kommer, hvilke der er løst, og hvordan de skal prioriteres.

Med CareView opnås et samlet realtidsbillede over, hvor i processen kommunen/borgeren er. Det forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen og dokumentationen af de enkelt aktørers opgaveløsning.

Løsningen er fleksibel og kan tilpasses jeres behov fx ved sidevisninger og kolonne tekst.

CAREVIEW

Se introduktionsvideo her

Afspil video
I Sikre Hænder (ISH)

FORDELE

OM I SIKRE HÆNDER

 • Medarbejderne sparer tid på registreringer
 • Forbedret systematisk registrering
 • Forbedret registrering og dokumentation.
 • Overblik over arbejdsopgaver

Projekt ‘I Sikre Hænder’ blev iværksat i 2013, der har fokus på forbedringsarbejde og som i dag anvendes i flere kommuner. Formålet med denne digitale løsning er at understøtte et systematisk arbejde med 12 kendte risikoområder som fx tryksår. 

I Sikre Hænder er udviklet i samarbejde med kommuner.

Målgruppen er primært sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Med løsningen får I mulighed for at indrapportere data om borgerne. I får også samt en oversigtstavle over de forskellige borgere med deres registreringer, hvor I også kan hente rapporter og en ugeoversigt.

i sikre hænder

Se webinar her

Afspil video
Sårtriage-pakke

FORDELE

OM SÅRTRIAGE-PAKKE

 • Enkelt og visualiseret overblik over tilstanden på borgerens sår.
 • Statistikudtræk til ledere og medarbejdere for bedre koordinering af forebyggelsesindsatsen.
 • Mindre tid brugt på registreringer af så.
 • Mulighed for telemedicin ved fotografering af sår, som sparer personalet transporttid.
 • Øget faglighed og vidensdeling i plejepersonalets team.
 •  

Pallas’ Digital Sårtriage er et digitalt værktøj, der  giver plejepersonalet et hurtigt og nemt overblik over tilstanden på borgernes sår.

Dette vises med (triage) farverne grøn, gul eller rød, der indikerer sårets tilstand. Plejepersonalets observationer på de mobile enheder vises også med det samme på en digital oversigtstavle på kontoret.

Med den nye statistik-del har ledere og medarbejdere altid overblik over status og udvikling indenfor og på tværs af fx sårdiagnoser og distrikter.

Digital Sårtriage styrker det faglige fokus, den forebyggende indsats og de tværsektorielle forløb. Det øger sårhelingspotentialet, reducerer udgifter til fx sårbehandling, hospitalsindlæggelse, sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

COVID-19 opsporings løsning

Nyhed: Digital COVID-19 opsporings løsning

Vi har, som svar på COVID-19 krisen, udviklet en app til tidlig opsporing af tegn på smitte. Løsningen er udviklet til at være let, hurtig og brugervenlig. Det er vores mål at løsningen skal assistere brugerne til at monitorer smitte og data fra vores app vil medvirke til at danne et lokalt overblik over formodet smittespredning.

TILLÆGSMODULER
Tidlig opsporing af ensomhed

FORDELE

OM ENSOMHEDSMODULET

 • Være med til at opspore tidlige tegn på ensomhed

 • Fagligt overblik over borgerens forløb og udvikling

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Bedre udnyttelse af jeres ressourcer

 • Mindre tid på registrering 

 • Forbedrer ledelsesinfomationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

Hver 4. ældre føler sig ensom (KL’s Ældrekonference 2017). Derfor har Pallas Informatik i samarbejde med Greve Kommune og Ældresagen udviklet en systematisk og digital tidlig opsporing, der sætter foksus på bekæmpelse af ensomhed hos ældre borgere i plejehjem og i hjemmeplejen.

Vores digitale triageringsprogram ’Ensomhedsopsporing’ hjælper den faglige plejepersonale med hurtigt og effektivt at notere observationer om ensomhed hos borgerne. Således er løsningen med til at skabe overblik over udvikling og patientens forløb med digital indtastning fra plejepersonalet på skærm eller mobile enheder.

I en travlt hverdag giver vores løsning plejepersonalet mulighed for hurtigt at skabe sig et overblik over informationer på patienten, så tidlige tegn på ensomhed opdages. Med Ensomhedsopsporing kan I bedre prioritere og planlægge indsatser og bedre udnytte jeres ressourcer. Både i privat og kommunalt regi.

Ensomhedsopsporing er et tillægsmodul til programmet Tidlig Opsporing, men kan tilpasses og justeres efter jeres ønsker og behov. Løsningen  kan også bestilles uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Brøset - risikovurdering

FORDELE

OM BRØSET

 • Viser beboernes aktuelle risikoscore på oversigtsskærm.
 • Viser oversigt over den enkelte beboers habituelle tilstand, problemadfærd og konfliktzone.
 • Kan se handleplaner for beboerne, både på oversigtsskærm og på den mobile enhed.
 • SMS-advarselssystem til personalet.
 
 •  

Brøset eller Brøset Violence Checklist (BVC) er en digital løsning til risikovurdering er nem at anvende og giver et løbende opdateret overblik over borgernes risikoniveau.

BVC løsningen gør det muligt for medarbejderne, at få et let tilgængeligt værktøj, med en hurtig formidling af en risikovurdering, samt nemt overblik over hvilke tiltag, der kan gøres hos den enkelte. 

Når en borger risikovurderes til rød, sendes der automatisk en sms til alle medarbejdere. De har dermed mulighed for, med det samme, at se hvilke parametre den enkelte borger er risikovurderet på, og de kan se hvilke handlinger, der er hensigtsmæssige at foretage.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Uplanlagt vægttab (Kg)

FORDELE

OM UPLANLAGT VÆGTTAB (Kg)

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

Med Ulanlagt Vægttab kan du udregne og registrere borgernes uplanlagte vægttab ved vejning og registreret vægt ændring. Det er også muligt at se observationerne som en kurve på oversigtstavlen.

Uplanlagt vægttab er tilgængeligt både på på tavler og mobile enheder.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Ernærningsvurderingsskema (EVS)

FORDELE

OM ERNÆRINGSVURDERINGSSKEMA (EVS)

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

EVS – Ernæringsvurderingsskema på den mobile enhed. Her foretages registrering af vægttab og ernæring, samt risikofaktorer.

En udførlig Handleplan kan også tilgås.

Registrerede observationer vises i Ernæringsvurderingsskema rapporter og oversigt for den enkelte borger.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Stolegang-test

FORDELE

OM STOLEGANG-TEST

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

Stolegang-test og Rejse-sætte-sig-test er lavet for at personalet kan observere muskel-styrken i benene hos den enkelte borger.

En udførlig vejledning kan også tilgås.

Registrerede observationer vises i Stolegang-test og Rejse-sætte-sig-test skema rapporter og målingsoversigt for den enkelte borger.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

VAS score - Vurdering af smerter

FORDELE

OM VAS SCORE

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

VAS score er en digital løsning til at vurdere smerter hos borgere.

Scoren vurderes på en skala fra 1-10 også indikeret ved smileys for borgerens smerteniveau.

VAS score kan anvendes på mobile enheder.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

FORDELE

OM CAM

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

CAM – Screening for delir er en digital løsning til identifikation af delirium hos borgere.

Her undersøges der for symptomer der kan give mistanke om nedsat opmærksomhed og kognition (tænkeevne) hos den enkelte borger.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Body Mass Index (BMI)

FORDELE

OM BMI

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

BMI – Body Mass Index er en digital løsning til beregning af BMI-tallet hos borgere

Løsningen beregner den enkelte borgeres BMI-tal ud fra indtastning af borgerens vægt og højde.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Luk menu